#Introduce: SliceMaster [Series] (FTIR Microscopy) – Jasco

SPECIFICATIONS:

Cutting Angle (against surface) 90° 15° 45-90° Stepless Variable 70-90°
Sample Holder Removable Body Fixed Removable Removable
Sample Stage Feed Screw Type (500 μm/l rotation: stepless adjustable)
Maximum Thickness 3 mm 0.2 mm 2 mm 10 mm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028-39875369