#Introduce: LC-4000 Series HPLC systems – Jasco

The LC-4000 Series HPLC has key separation platforms at 50MPa for conventional HPLC (3, 5 and 10 μm columns), at 70MPa for RHPLC (intermediate columns such as 2 to 3 μm and ‘Coreshell’) and at 130MP for UHPLC (sub 2μm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

028-39875369